سایت مؤسسه فرهنگی-خدماتی فانوس

نگاهی به کتابهای به چاپ رسيده استاد:
1- والدين و آماده سازي كلاس اولي ها
اين كتاب چنانكه از اسمش پيداست به والدين كمك مي‌كند كه فرزندش را براي ورود موفقيت آميز به كلاس درس و زندگي آماده سازد. تأمين سلامت جسم، پرورش هوش و عواطف و آداب اجتماعي و اخلاق ديني بعضي از الگوهاي آماده سازي است. موفقيت در كلاس درس در واقع زيربناي موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي و زمينه ساز تكامل و پيشرفت آنها خواهد شد.
كودك هر آنچه دارد ز دامان مادر است گر زشت باشد و گر نيك اختر است
خواندن اين كتاب به همه مادران و پدران و مربيان توصيه مي‌گردد.
2- پرسش و‌ها و پاسخ‌هاي تربيتي
در اين كتاب پرسش‌ها و پاسخ هايي درباره بنيادهاي تربيتي فرزندان سخن رفته است. قسمتي از آن درباره مسائل مقدماتي تربيت و اينكه مسئوليت تربيت كودكان بر عهده چه كساني است؟ حكومت؟ والدين يا عموم مردم؟ هدف يا اهداف تربيت چيست؟ آيا هدف صرفاً پرورش جسم است يا روح؟ برترين هدف تربيت چيست؟ قسمتي از كتاب به شرايط تربيتي والدين و مربيان پرداخته است و خاطر نشان گرديده كه هر پدر و مادري از صلاحيت تربيت برخوردار نمي‌باشد. آنان بايد از اصول و روش‌هاي علمي تربيت آگاه باشند.
3- نقد باورهاي غلط تربيتي
در هر جامعه اي در كنار باورهاي درست تربيتي برخي باور‌هاي غلط نيز وجود دارد كه براي تربيت سخت آسيب زا است. برخي هدف تربيت را صرفاً پرورش جسم و بعضي ديگر هدف تربيت را فقط رشد اجتماعي مي‌دانند و…. اين باورها غلط و آسيب دار است. هدف تربيت هم پرورش جسم است هم روح و…. اين كتاب اينگونه باورهاي غلط را مورد بررسي قرار داده است از جمله سه نوع باور را مورد نقد قرار داده است. 1- باورهاي غلط درباره اهداف تربيت 2- باورهاي غلط درمورد روش تربيت 3- باورهاي غلط درمورد عوامل تربيت. خواندن اين كتاب براي آناني كه انگيزة تربيت دارند مفيد به نظر مي‌رسد.
4- آسيب شناسي تربيت
تربيت يك كار دشوار و پيچيده است كه موفقيت در آن نيازمند آگاهي و مهارت از راه و روش صحيح و علمي تربيت است. گاهي بعضي پدران و مادران و مربيان نا آگاه از روي دلسوزي به فرزندان خود روش هايي را تحميل مي‌كنند كه آسيب دار بوده و سبب خسارت مي‌گردد. اين آسيب‌ها گاهي درباره عوامل تربيت، زماني درباره اهداف تربيت و در برخي موارد درمورد روش تربيت اعمال مي‌گردد مثلا بعضي پدران و مادران بازي‌هاي كودكانه را كاري عبث مي‌پندارند درحالي كه بازي مشق زندگي است كه طفل از خلال آن راه و رسم زندگي را مي‌آموزد. در اين كتاب بعضي باورهاي آسيب‌زا مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
5- علل عقب ماندگي افغانستان
اين كتاب چنانكه از اسمش پيداست درباره ريشه يابي توسعه نيافتگي افغانستان پرداخته است. چرا و چگونه اين كشور از جهان و از كشورهاي هم جوار خود عقب مانده‌تر به نظر مي‌رسد. آيا عوامل اقتصادي دركار بوده است يا عوامل سياسي و اجتماعي؟ عوامل انساني و فرهنگي چطور؟ آيا كشور‌هاي ديگر در اين زمينه نقشي نداشته اند؟ چگونه؟ اين كتاب در 6 بخش تنظيم شده است بخش اول مفاهيم كلي. بخش دوم وضعيت اقتصادي. سوم وضعيت سياسي. چهارم وضعيت فرهنگ عمومي. پنجم وضعيت خاص ديني در ارتباط با عقب ماندگي. ششم نقش كشورهاي بيگانه در توسعه نيافتگي اين كشور بررسي گرديده است و در هر بخش راهكارهايي جهت برون رفت از اين وضعيت نابسامان ارائه شده است.
6- افغانستان و مشكلات اجتماعي
مشكلات اجتماعي مانند مشكلات طبيعي پديده هايي است كه مانع رفاه و پيشرفت يك ملت مي‌گردد در اين كتاب درمورد برخي از مشكلات زندگي در افغانستان بحث شده است. بعداز شناخت مشكل اجتماعي به عوامل ايجاد و تداوم مشكل و راه و روش پيشگيري از آن پرداخته شده است در اين كتاب سه نوع مشكل كه عبارتند از بحران هويت ديني، بحران هويت ملي، روابط آسيب زاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفده است در هر بخشي نخست به عوامل مشكل سپس به خسارت‌هاي آن، در آخر به راهكار رفع مشكل پرداخته شده است. در بخش كليات بيشتر از 80 نوع مشكل اجتماعي افغانستان نام برده شده است كه از فرهنگ دوستان و محققين انتظار مي‌رود دربارة آنها به تحقيقات بپردازند.

7- افغانستان و فقرزدايي
يكي از مشكلات جامعه ما فقر اقتصادي و فرهنگي است در اين كتاب به شناسايي فقر و خسارت‌هاي آن پرداخته شده است راهكار رفع فقر را در دو بخش توليد و توزيع عادلانه و مصرف عادلانه بررسي گرديده است. در بخش توليد به احياي زراعت به عنوان اصلي ترين منبع در آمد اين كشور پرداخته شده است. در قسمتي از كتاب درباره مسئولان فقرزدايي بحث شده است. در اين مورد كليه ي مردم بويژه نظام سياسي، انديشمندان، عالمان ديني از مسئولان فقرزدايي به حساب آمده است. اگر دولت و ملت دست در دست يكديگر دهند به سرعت مي‌توانند خود را از باتلاق فقر نجات دهند خواندن اين كتاب به همه فقيران توصيه مي‌شود.
8- مديريت بحران افغانستان
بحران مفهوم خاص براي دلالت بر مصداق عامي همچون از هم گسيختگي، بي‌نظمي، دگرگوني، شكنندگي بيش از حد معمول، تهديد ارزش ها، بي‌ثباتي اجتماعي و سياسي و محاصره ي نظامي مي‌باشد.
در اين كتاب بعد از تعريف و انواع بحران‌ها و علل و عوامل ايجاد و تداوم بحران در افغانستان، به مديريت پيشگيري، كنترل و بازسازي بحران پرداخته شده است. در بخش كنترل بحران به علل ناكامي كنترل آن از سوي احزاب خلق و پرچم و مجاهدين و گروه طالبان و سازمان ناتو پرداخته شده است و در بخشي از كتاب راجع به راهكار كنترل بحران كنوني در اين كشور بررسي شده است و در آخر مديريت بازسازي و اصلاحات در ابعاد سياسي و اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است.
9- هزاره‌ها و محروميت زدايي
مردم افغانستان يكي از محروم ترين ملل جهان است در اين ميان هزاره‌ها رنج محروميت بيشتري را تحمل كرده اند اين كتاب كه در دو جلد تنظيم شده است به ابعاد محروميت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هزاره‌ها و علل و عوامل آن پرداخته سات. سپس راهكارهاي رفع محروميت در ابعاد مختلف را بررسي نموده است. درست است كه راهكارهاي نامبرده درباره هزاره‌ها است اما اختصاص به آنها ندارد كليه ي محرومان جهان مي‌توانند از رهنمودهاي آن جهت رفع محروميت از خود استفاده كنند.

10- خطابه‌هاي اصلاحي
محتواي اين كتاب مجموعه اي از خطابه هايي است كه در خارج و داخل افغانستان به مناسبت‌هاي مختلف ايراد گرديده است. در اين كتاب 28 خطابه در موضوعات مختلف گنجانده شده است. هدف از تحرير اين مجموعه خاطر نشان ساختن اين مسأله است كه خطيبان در كنار بررسي مسائل معنوي و اخروي از مسايل دنيوي نيز غفلت نكنند مخصوصاً در اين وضعيتي كه ملت ما بيش از سه دهه است كه در آتش بحران مي‌سوزد. اين وضعيت دلخراش ايجاب مي‌كند كه مبلغان علل و عوامل بحران و راهكارهاي كنترل آن را بررسي كنند و انگيزه رفع بحران را در افكار ملت نهادينه سازند.
مي‌رود دربارة آنها به تحقيقات بپردازند.
10- خطابه‌هاي اصلاحي
محتواي اين كتاب مجموعه اي از خطابه هايي است كه در خارج و داخل افغانستان به مناسبت‌هاي مختلف ايراد گرديده است. در اين كتاب 28 خطابه در موضوعات مختلف گنجانده شده است. هدف از تحرير اين مجموعه خاطر نشان ساختن اين مسأله است كه خطيبان در كنار بررسي مسائل معنوي و اخروي از مسايل دنيوي نيز غفلت نكنند مخصوصاً در اين وضعيتي كه ملت ما بيش از سه دهه است كه در آتش بحران مي‌سوزد. اين وضعيت دلخراش ايجاب مي‌كند كه مبلغان علل و عوامل بحران و راهكارهاي كنترل آن را بررسي كنند و انگيزه رفع بحران را در افكار ملت نهادينه سازند.
11- افغانستان در راه بيداري، عوامل و راهكارها
در سال 1390 كه در صدد تحقيق و تأليف كتاب مديريت بحران افغانستان بودم از تحقيقات ميداني بدست آمد كه بيشتر مردم افغانستان از بحران و جنگ غافل هستند و بحران هنوز به صورت يك مسأله در افكار مردم پديد نيامده است بدين منظور كتاب افغانستان در راه بيداري به رشته تحرير در آمد شايد وسيله اي باشد براي بيداري و هوشياري مردم افغانستان. اين كتاب در 6 فصل تنظيم گرديده است. فصل اولي مفاهيم كلي و تعريف بيداري، ابعاد غفلت و بيداري و موانع بيداري و… در فصل دوم بيداري فكري و فرهنگي در فصل سوم بيداري اسلامي و در فصل چهارم بيداري اجتماعي و در فصل پنجم بيداري سياسي و در فصل ششم بيداري اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. خواندن اين كتاب براي كليه اقشار بويژه مديران سياسي مفيد به نظر مي‌رسد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها