سایت مؤسسه فرهنگی-خدماتی فانوس

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه موسسه فرهنگی ـ خدماتی فانوس

مقدمه

افغانستان کشوری است که شخصیت های بزرگی را در دامن خود تربیت و تقدیم جهان کرده است. این کشور سابقه درخشانی دارد که دانشمندانی چون مولانا جلال الدین بلخی، خواجه عبدالله انصاری، ابوریحان بیرونی، بوعلی سینا ،رابعه بلخی، ناصرخسرو قبادیانی بلخی، ابوالمجد حکیم سنایی غزنوی و صدها شخصیت دیگر از این مرز و بوم برخواسته و شهرت جهانی کسب کرده است.

موقعیت جغرافیایی افغانستان باعث گردید تا این کشور مورد تاخت و تاز ابرقدرت ها قرار گیرد .چند دهه جنگ و ویرانی باعث شد که افغانستان شکوه گذشته اش را از دست دهد. مشکلات ناشی از جنگ هنوز در این کشور مشاهده می شود .

مردم افغانستان همیشه با امید زندگی کرده و همواره دستانی مهربانی به یاری این مردم شتافته و غبار محرومیت، فقر و جهل را زدوده و مردم را به آینده اش امیدوار ساخته است. موسسه فرهنگی – خدماتی فانوس با شعار گام استوار به سوی فردای بهتر آمده است تا در حد توان به دور از تعصبات قومی، لسانی و سمتی و با توجه به قوانین نافذه کشور فردای روشنی را برای مردم خود ترسیم کند و الگوی موفقی را برای دیگران ارایه دهد  و با صداقت و اراده محکم گام های استوارش را در راستای خدمت و تعالی فرهنگ جامعه بردارد.

 

  فصل اول : کلیات

ماده اول:

این اساسنامه مطابق احکام ماده ۳۵ قانون اساسی و قانون جمعیت های جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب گردیده است.

ماده دوم:

نام: موسسه فرهنگی – خدماتی فانوس که در این اساسنامه به اختصار «موسسه» نامیده میشود و مخفف انگلیسی آن icss می باشد.این موسسه یک نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در فعالیت های خود از قانون موسسات غیر دولتی و سایر قوانین نافذه کشور پیروی می کند.

ماده سوم:

دفتر مرکزی موسسه در کابل می باشد و دارای آرم و سمبول مشخص است. شعار موسسه )گام استوار بسوی فردای بهتر( می باشد.

تبصره:

موسسه میتواند در صورت نیاز و داشتن امکانات شعبه ها یا نمایندگیهایی در داخل و خارج از کشور تاسیس کند.

ماده چهارم:

فعالیت موسسه بعد از منظوری کمیسیون عالی ارزیابی ثبت و راجستر و دریافت جواز فعالیت از نهاد مربوطه رسما آغاز می شود.

ماده پنجم

 موسسه با توجه به اساس نامه در راستای خدمات بشردوستانه جهت رفع محرومیت بدور از هر نوع تبعیض فعالیت نماید.

 

ماده ششم

موسسه دارای شخصیت حقوق رسمی و مستقل بود ه و فعالیت های خیریه ، فرهنگی و خدماتی آن تحت نظارت موسس انجام می شود .

ماده هفتم

در مطابقت به قانون جمعیت های جمهوری اسلامی افغانستان و سایر قوانین نافذه کشور ،بودجه موسسه از ناحیه  درآمد خود موسسه، کمکهای افراد خیر، دونرها ،موسسه و نهادهای خیریه داخل و خارج از کشور و منابع دیگر تامین میشود.

فصل دوم: اهداف

ماده هشتم: اهداف و وظایف موسسه

 انجام کارهای عام المنفعه در مناطق محروم از قبیل کارهای فرهنگی، صحی و خدماتی و… 

فصل سوم: تشکیلات 

ماده نهم: 

موسسه دارای تشکیلات ذیل است:

۱. موسس

۲. ریاست   

۳. هیأت امنا

 

ماده دهم: موسس موسسه عبدال عظیم )احمدی( است که دارای وظایف ذیل می باشد:

۱. غور و بررسی پالیسی و ترسیم خط مشی موسسه برای کوتاه مدت و بلند مدت و اخذ مجوزهای لازم برای شروع ایفای وظایف از مراجع ذی صلاحیت در مشوره و همکاری با ریاست و اعضای هیأت امنا

۲. انتخاب هیات امنا با مشورت با نخبگان

۳. تلاش جهت جذب هزینه ها، مکان و فضای مناسب برای شروع فعالیتهای موسسه

۴- امضای کلیه قراردادها و اسناد موسسه در خارج از کشور توسط موسس یا نماینده با صلاحیت ایشان صورت می گیرد.

ماده یازدهم: ریاست  

۱. رییس موسسه در مشوره با اعضای هیأت امنا توسط موسس انتخاب می شود.

تبصره:

رییس میتواند شخصی را به عنوان قایم مقام خود منصوب کند.

۲. اداره کلیه امور موسسه براساس اساس نامه و آیین نامه داخلی توسط رییس انجام میشود.

۳. وظیفه ریاست هدایت فعالیتهای موسسه و نظارت بر اجرای امور آن است.

۴. در مشورت با اعضای هیأت امنا رییس اجرایی می تواند پیشنهاد توسعه و یا توقف فعالیتهای موسسه و یا انحلال آن را به موسس بدهد..

۵. امضای کلیه قراردادها واسناد موسسه بعد از تصویب هیئت امناء در داخل کشور توسط رییس صورت می گیرد.

تبصره: در صورتیکه رئیس در ارتباط با کار موسسه به خارج از کشور مسافرت کند می تواند خود قراردادها را امضاء کند.

۶. امضای احکام اعضای بخش اجرایی – روسای شاخهها و مراکز وابسته به موسسه توسط رییس صورت می گیرد.

۷.  رییس به مدت چهار سال از سوی موسس و هیئت امناء انتخاب می شوند.

تبصره: رئیس باید با توجه به اساسنامه  و آیین نامه به بهترین وجه ممکن فعالیت نمایند و در صورت بروز مشکل و یا کم کاری، هیئت امناء می تواند پیشنهاد عزل وی را به موسس بدهد.

۸. استخدام نیروی بشری مورد نیاز موسسه از سوی رییس صورت می گیرد.

۹. رییس موسسه صلاحیت دارد در صورت لزوم برخی از صلاحیت های خود را به معاون خود تفویض نماید.

۱۰. منظوری استخدام و عزل پرسونل موسسه مطابق اساس نامه به عهده ریس می باشد.

۱۱. نظارت و مراقبت از اموال موسسه به عهده رییس می باشد.  

ماده دوازدهم: هیأت امنا

هیات امنای موسسه مرکب از ۹ نفر از شخصیتهای برجسته و صلاحیتدار میباشد که با پیشنهاد رییس موسسه و تایید موسس  برای 4 سال انتخاب میشوند و دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشند:

۱. نظارت بر حسن اجرای امور موسسه و مراکز وابسته به آن.

۲. بررسی و برآورد نیازهای منطقه در راستای فعالیتها واهداف موسسه و تهیه طرحهای مناسب برای تامین آنها جهت تصویب.

۳. بررسی طرق توسعه فعالیتها و منابع تامین بودجه موسسه.

تبصره:

ریاست هیات امنا از طریق اعضاء انتخاب می شود و اداره جلسه هیئت امناء  به عهده رییس هیات امناء میباشد.

۱. تصویب جداول حقوق و مزایای کارکنان  .

۲. تصویب آیین نامه ها و مقررات داخلی موسسه.

۳. تایید صلاحیت افرادی که از طرف معاونان برای تصدی مشاغل مدیریتی پیشنهاد میشوند.

فصل چهارم: احکام متفرقه

ماده سیزدهم

در صورت به وجود آمدن مشکل برای اعضاء کلیدی موسسه، هیات امناء تشکیل جلسه فوق العاده داده و تصمیم می گیرند.

ماده چهاردهم:

کلیه جلسات با توجه به آئین نامه داخلی صورت می گیرد و مشروعیت جلسه با حضور 50 به علاوه یک خواهد بود و رای اکثریت باعث مصوبات جلسه می گردد.

ماده پانزدهم: هییت اجرایه 

هییت اجرایه موسسه عبارتند از: رییس، معاون، مسولین اداری و مالی.

ماده شانزدهم:

با پیشنهاد اکثریت اعضاء کلیدی موسسه )موسس ،اعضای هیأت امنا و ریاست( و با توجه به شرایط زمان می توان این اساسنامه را بازنگری کرد.

ماده هفدهم

معاون موسسه در غیاب رییس، تمام صلاحیت های رییس را دارد.

ماده هیجدهم

تمام دارای منقول و غیر منقول موسسه متعلق به موسسه بوده و به نام آن ثبت و سجل می شود و هیچ یک از اعضاء حق تصرف مالکانه آن را ندارد و ثبت و خریداری تجهیزات و لوازم مورد نیاز به نام اعضاء موسسه صورت نمی گیرد.

ماده نوزدهم

تمام بودجه اختصاصی موسسه مطابق به اهداف پروژه و شرایط قرار داد به مصرف رسیده و گزارش آن در مصرف سالانه مالی به مراجع ذیربط ارایه می گردد.

ماده بیستم

در صورت انحلال، ادغام سلب و ختم فعالیت موسسه دارایی آن مطابق فیصله مرجع تصمیم گیری ذیربط و مطابق قانون انجو به موسسات دارای اهداف مشابه و یا به دولت جمهوری اسلامی افغانستان سپرده می شود.

ماده بیست و یکم 

موسسه حق ندارد دارایی خویش را به فروش رسانیده و وجوه بدست آمده را بین اعضای موسسه توزیع و تقسیم نماید.

ماده بیست و دوم

خریداری تمام وسایل و تجهیزات موسسه همراه با بل)فاکتور( صورت می گیرد.

ماده بیست و سوم

گزارش امور مالی موسسه سالانه به مراجع ذیربط و یک کاپی آن در آرشیف موسسه بایگانی می شود.

ماده بیست و چهارم

تمام اعضاء موسسه مکلف به رعایت تمام مواد اساسنامه و مقررات داخلی موسسه می باشد.

ماده بیست و پنجم

این اساسنامه در چهار فصل و بیست و پنج ماده و 3تبصره به تاریخ …….به تصویب رسید.  

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها