سایت مؤسسه فرهنگی-خدماتی فانوس

تالبان و جمع آوری کتاب

متاسفانه آمار مطالعه در افغانستان بسیار پائین است و دانشگاه های خصوصی یکی پس از دیگری در حال ورشکست شدن و بسته شدن است. در

کتابخانه فانوس با میز و فرش تجهیز شد

کتابخانه فانوس با تجهیزات بیشتر در خدمت اهل مطالعه است. کتابخانه فانوس اکنون هم دارای فرش و هم دارای میزهای استاندارد برای مطالعه کنندگان می