سایت مؤسسه فرهنگی-خدماتی فانوس

کتابخانه فانوس با میز و فرش تجهیز شد

کتابخانه فانوس با تجهیزات بیشتر در خدمت اهل مطالعه است. کتابخانه فانوس اکنون هم دارای فرش و هم دارای میزهای استاندارد برای مطالعه کنندگان می