سایت مؤسسه فرهنگی-خدماتی فانوس

عناصر جامعه مطلوب/محمد جواد برهانی

زندگی انسانی در پرتو ارتباطات، تعاملات اجتماعی و همبستگی اجتماعی می­چرخد. ارتباط اجتماعی گاه در فضای واقعی و گاه در فضای مجازی صورت می­گیرد. امروزه